Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

 

 

 

 

Голова правлiння

 

 

 

Гребе Олександр Костянтинович

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

29.03.2017

 

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

 

 

 

 

I. Загальні відомості

 

 

 

 

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство " Краматорський завод Теплоприлад"

 

 

 

 

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

 

 

 

 

3. Місцезнаходження

 

84308, м.Краматорськ, вул.Михайла Петренка, 77А

 

 

 

 

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

31083972

 

 

 

 

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264) 44-34-06, (06264) 44-34-06

 

 

 

 

 

6. Електронна поштова адреса

 

teplopribor@ukr.net

 

 

 

 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

 

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

29.03.2017

 

 

 

 

(дата)

 

 

2. Повідомлення опубліковано у *

 

61, Газета "Відомості НКЦПФР"

 

30.03.2017

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

NPO-teplopribor.com.ua

 

 

 

 

(адреса сторінки)

 

 

в мережі Інтернет

 

30.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.03.2017

Припинено повноваження

член правління

Гребе Любов Василiвна

ВВ, 346742, 10.03.1998, Краматорський МВ УМВС України в Донецькiй областi

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів протокол № 43 від 28.03.17р. припинено повноваження члена правління Гребе Любов Василiвни,  паспорт ВВ 346742, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 10.03.1998, яка не є акціонером товариства.. Перебувала на посаді з 14.05.2015р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.03.2017

Призначено

член правління

Рибас Михайло Сергійович

ВН , 306351, 18.10.2006, Краматорський МВ УМВС України в Донецькiй області

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів протокол № 43 від 28.03.17р. призначено на посаду члена правління Рибас Михайла Сергійовича,  паспорт ВН 306351, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 18.10.2006р., який не є акціонером товариства. Посади, які займав протягом останніх 5 років: ПАТ "НКМЗ" - інженер, ПрАТ "КЗТП" - головний інженер. Термін повноважень - 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.03.2017

Звільнено

Голова ревізійної комісії

Мостовий Геннадiй Васильович

ВВ, 106873, 03.12.1997, Краматорський МВ УМВС України в Донецькiй областi

16,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів протокол № 43 від 28.03.17р. звільнено з посади Голови ревізійної комісії Мостового Геннадiя Васильовича, паспорт ВВ 106873, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 25.05.2007р., який володіє 2368 шт. простих іменних акцій, що складає 16,00%  статутного капіталу емітента. Перебував на посаді з 14.05.2015р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.03.2017

Звільнено

член ревізійної комісії

Григор'єва Тетяна Олександрівна

ВА, 287959, 19.04.1996, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

12,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів протокол № 43 від 28.03.17р. звільнено з посади члена ревізійної комісії Григор'єву Тетяну Олександрівну, паспорт ВА 287959, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 19.04.1996р., яка володіє 1776 шт. простих іменних акцій, що складає 12,00%  статутного капіталу емітента. Перебувала на посаді з 14.05.2015р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.03.2017

Звільнено

член ревізійної комісії

Козінкова Ольга Миколаївна

ВА, 135380, 29.06.1995, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів протокол № 43 від 28.03.17р. звільнено з посади  члена ревізійної комісії Козінкову Ольгу Миколаївну, паспорт ВА 135380, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 29.06.1995р., яка не є акціонером Товариства.. Перебувала на посаді з 14.05.2015р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.03.2017

Призначено

Ревізор

Козінкова Ольга Миколаївна

ВА, 135380, 29.06.1995, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів протокол № 43 від 28.03.17р.  призначено на посаду ревізора Козінкову Ольгу Миколаївну, паспорт ВА 135380, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 29.06.1995р., яка не є акціонером Товариства. Протягом останніх 5 років займає посаду бухгалтера ПрАТ  "Краматорський завод "Теплоприлад". Термін повноважень - 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII